Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Έδρας ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές – «Θουκυδίδης», προκηρύσσει 3 θέσεις μεταδιδακτορικής έρευνας, σε γνωστικό πεδίο που εμπίπτει στον τομέα των Στρατηγικών Σπουδών.

Οι θέσεις απευθύνονται σε διδάκτορες ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας θα είναι ένα έτος.

Οι υποψήφιοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές οφείλουν:
• να κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ο οποίος να συνοδεύεται από τη βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοιχίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
• να έχουν τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ως βαθμό Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος,
• να υποβάλλουν ερευνητική πρόταση, η οποία να εμπεριέχει στοιχεία όπως ευρύτερη θεματική, αντικείμενο της έρευνας, σπουδαιότητα, βιβλιογραφία, καινοτομία του θέματος, μεθοδολογία, περιορισμοί, έννοιες και ορισμοί, οργάνωση του ερευνητικού έργου και πιθανές πηγές χρηματοδότησης.
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
• Έντυπη Αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΣ ή μπορείτε να την βρείτε ηλεκτρονικά εδώ).
• Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
• Αντίγραφα βασικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών (Εάν το πτυχία έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύονται και από τη βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοιχίας του Δ.O.A.T.A.Π.).
• Ερευνητική πρόταση μέχρι 2000 λέξεις.
• Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα.
• Πιστοποιητικά πολύ καλής γνώσης άλλων ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμηθούν. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα.
• Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
• Τρεις συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή/ και Λέκτορες ΑΕΙ.
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, με άμεση συνάφεια προς το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου, εφόσον υπάρχουν.
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, εφόσον υπάρχουν.
• Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, εφόσον υπάρχουν.
• Βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών, εφόσον υπάρχουν.


Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10/11/2017. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636, Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο. Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν θα γίνει αποδεκτό.


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310891347 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο διδάσκων και αρμόδιος καθηγητής
της Έδρας ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές - «Θουκυδίδης»

Ηλίας Κουσκουβέλης
Καθηγητής

Ημερίδα με θέμα “Το Τρισχιλιετές Μέγα της Θαλάσσης Κράτος" διοργανώνουν το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και η Έδρα Στρατηγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το Σάββατο 14 Οκτωβρίου. Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσκεψης του Θωρηκτού Γεώργιος Αβέρωφ στη Θεσσαλονίκη και θα λάβει χώρα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ)  από τις 9.00 εώς τις 13.00. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας. 

Ημερίδα ΓΕΝ & Έδρας Στρατηγικών Σπουδών ΓΕΕΘΑ "Θουκυδίδης"

Το Τρισχιλιετές Μέγα της Θαλάσσης Κράτος

1η ενότητα: Ο ρόλος του Ελληνικού Ναυτικού: από την αρχαιότητα στο σήμερα 

Συντονιστής: Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, Έδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές «Θουκυδίδης», Κοσμήτορας Σχολής ΚΑΕΤ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρώην Πρύτανης

1. Το Ναυτικό κατά τους κλασσικούς και μακεδονικούς χρόνους, Παύλος Σεραφείμ, Διδάκτωρ Ιστορίας ΑΠΘ
2. Το Ναυτικό κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, Κωνσταντίνος Χρήστου, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
3. Το Ναυτικό από το 1821 στους Βαλκανικούς πολέμους, Ζήσης Φωτάκης, Λέκτορας Σχολής Ναυτικών Δοκίμων                                                                                                                                                                
4. Το Πολεμικό Ναυτικό από τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το 1945, Υποπλοίαρχος (Ο) Π. Γέροντας ΠΝ                                                                                                   

5. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ο ρόλος του στον 19ο και τον 20ο αιώνα, Χρήστος Μάης, Ερευνητής, Ιστορικό Αρχείο Λιμένος Θεσσαλονίκης 

Ερωτήσεις – Συμπεράσματα

2η ενότητα: Η Ελλάδα και οι προκλήσεις στη Ανατολική Μεσόγειο
Συντονίστρια: Σοφία Παπαδοπούλου, Δημοσιογράφος, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μακεδονίας Θράκης Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων


1. Μικρές Δυνάμεις και μεγάλες αλλαγές στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Δρ. Ρεβέκκα Παιδή, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2. Η θαλάσσια ισχύς του Ελληνισμού ως προϋπόθεση ασφαλείας και σταθερότητας
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Υποναύαρχος (εα) Δημήτριος Ν. Τσαϊλάς ΠΝ
3. Οι προκλήσεις και οι συνεργασίες για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο,  Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοσμήτορας Σχολής ΚΑΕΤ, πρώην Πρύτανης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Ερωτήσεις – Συμπεράσματα

Η Έδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές «Θουκυδίδης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) διοργανώνουν Διήμερο Διεθνές Συνέδριο με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ακαδημαϊκών και θέμα:

The World in Turmoil and The Eastern Mediterranean

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης στις 24-25 Μαΐου 2017 και αναμένεται να το παρακολουθήσουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εδώ μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου.

Για τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μιλούν στην κάμερα του Livemedia, ο Σμήναρχος Σταύρος Σιδηρόπουλος , εκπρόσωπος τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για την ΔΕΘ καθώς και ο Συνταγματάρχης Διαβιβάσεων Παναγιώτης Τσιρίδης, Διευθυντής του Πολεμικού Μουσείου Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας ξεναγεί σε μια αναπαράσταση της Πυρκαγιάς του 1917 και της προσφοράς του στρατιώτη στην αντιμετώπιση της τραγωδίας, η οποία τεκμηριώνεται με έκθεση φωτογραφίας στον ίδιο χώρο. Τέλος, ο Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, κάτοχος της Έδρας ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές " ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ" αναφέρεται στη Συνεργασία των Ενοπλων Δυνάμεων με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Spoiler Alerts is pretty fond of classic works of international relations. Over the past half-year, it's been interesting how certain classic works come to mind in trying to think about where we are today.

Trying to get a grip on the current moment is difficult. It seems as though we are poised uneasily between the existing liberal international order and whatever Team Trump and the Populist Legion of Doom manages to stumble into create while in office. The stock market seems perfectly unruffled about this; I am not so sanguine.

As I try to figure what's going on, there are three quotes from three classic works that I cannot shake. The problem is that I'm not sure which one is correct.

The first comes from Kenneth Waltz's 1979 realist bible, "Theory of International Politics":

The texture of international politics remains highly constant, patterns recur, and events repeat themselves endlessly. The relations that prevail internationally seldom shift rapidly in type or in quality. They are marked instead by a dismaying persistence.

It is easy to say that nothing that is happening right now is normal, that the world has changed. It is harder but no less important to think about whether what seems strange right now does not amount to significant change in the future. President Trump vowed that he would get along well with Russia, but it's funny how forces beyond Trump's control have made that much less likely. Maybe, for all of the current craziness, the status quo will endure.

The second quote comes from John Maynard Keynes's tell-all about the Versailles treaty, "The Economic Consequences of the Peace." Keynes was convinced — correctly, as it turned out — that the treaty was too harsh toward Germany and would depress economic growth going forward. He also had lots of dishy things to say about the leaders at Versailles. But what makes this book stand out now is Keynes's ode to what life was like in 1914, before the war started and economies closed up. His first chapter highlights what the war and its aftermath cost Europeans:

What an extraordinary episode in the economic progress of man that age was which came to an end in August, 1914! The greater part of the population, it is true, worked hard and lived at a low standard of comfort, yet were, to all appearances, reasonably contented with this lot. But escape was possible, for any man of capacity or character at all exceeding the average, into the middle and upper classes, for whom life offered, at a low cost and with the least trouble, conveniences, comforts, and amenities beyond the compass of the richest and most powerful monarchs of other ages. The inhabitant of London could order by telephone, sipping his morning tea in bed, the various products of the whole earth, in such quantity as he might see fit, and reasonably expect their early delivery upon his doorstep; he could at the same moment and by the same means adventure his wealth in the natural resources and new enterprises of any quarter of the world, and share, without exertion or even trouble, in their prospective fruits and advantages; or he could decide to couple the security of his fortunes with the good faith of the townspeople of any substantial municipality in any continent that fancy or information might recommend.

What is particularly sobering is what Keynes said regarding how geopolitical animosities affected people's confidence that the status quo would persist.

Most important of all, [the inhabitant of London] regarded this state of affairs as normal, certain, and permanent, except in the direction of further improvement, and any deviation from it as aberrant, scandalous, and avoidable. The projects and politics of militarism and imperialism, of racial and cultural rivalries, of monopolies, restrictions, and exclusion, which were to play the serpent to this paradise, were little more than the amusements of his daily newspaper, and appeared to exercise almost no influence at all on the ordinary course of social and economic life, the internationalization of which was nearly complete in practice.

This passage might resonate more if the Trump administration's more insane trade ideas come to fruition.

Finally, there is Thucydides's "History of the Peloponnesian War." I've long been a fan of this history, but with each passing year the passage that stands out more and more is his description of how war and revolution affected daily life in Greek city-states. See if this sounds familiar:

Revolution thus ran its course from city to city, and the places which it arrived at last, from having heard what had been done before, carried to a still greater excess the refinement of their inventions, as manifested in the cunning of their enterprises and the atrocity of their reprisals. Words had to change their ordinary meaning and to take that which was now given them. Reckless audacity came to be considered the courage of a loyal ally; prudent hesitation, specious cowardice; moderation was held to be a cloak for unmanliness; ability to see all sides of a question, inaptness to act on any. Frantic violence became the attribute of manliness; cautious plotting, a justifiable means of self-defence. The advocate of extreme measures was always trustworthy; his opponent a man to be suspected. To succeed in a plot was to have a shrewd head, to divine a plot a still shrewder; but to try to provide against having to do either was to break up your party and to be afraid of your adversaries. In fine, to forestall an intending criminal, or to suggest the idea of a crime where it was wanting, was equally commended until even blood became a weaker tie than party, from the superior readiness of those united by the latter to dare everything without reserve; for such associations had not in view the blessings derivable from established institutions but were formed by ambition for their overthrow; and the confidence of their members in each other rested less on any religious sanction than upon complicity in crime. The fair proposals of an adversary were met with jealous precautions by the stronger of the two, and not with a generous confidence. Revenge also was held of more account than self-preservation.

The next time someone tells me that Thucydides is not relevant to the problems of the 21st-century world, I think I'll just read that passage aloud until they cry uncle.

So, talk amongst yourselves: Which of the passages quoted above speaks the clearest to you, and why?

Original text: Drezner, Daniel. Which classic work of international relations offers the most pertinent description of today?. The Washington Post. 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine